acacadabra

Privacyverklaring Geurt van Hierden

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Geurt van Hierden geleverde producten en diensten.

Geurt van Hierden, gevestigd te Latherusstraat 35, 1032CS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geurt van Hierden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Geurt van Hierden van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Geurt van Hierden in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

Verwerkt Geurt van Hierden ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Geurt van Hierden verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Geurt van Hierden, dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Geurt van Hierden gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Geurt van Hierden zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Geurt van Hierden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Geurt van Hierden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Website & cookies

Geurt van Hierden gebruikt zelf geen cookies. Enkel de embedded videoplayer gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die die de embedded videoplayer plaatst zijn nodig voor de technische werking van de videoplayer. Voor meer info verwijs ik u naar de site van vimeo https://vimeo.com/cookie_policy

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar geurtj@gmail.com

Beveiliging

Geurt van Hierden hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Geurt van Hierden maakt gebruik van Filevaults(Bitdefender filevaults), om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval Geurt van Hierden gebruik maakt van de diensten van derden, zal Geurt van Hierden in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Geurt van Hierden u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via e- mail.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen, via e-mail.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei, 2018.